Obchodné podmienky, športové okuliare, športové dioptrické okuliare

MojOptik.sk

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky VašeČočky.cz


 

Obchodné podmienky MojOptik.sk

Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

Uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.MojOptik.sk.

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ (jednotlivec - nepodnikateľ), riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmyto obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 372/1990 Zb.), obidva v znení neskorších predpisov.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.), v znení neskorších predpisov.

Predávajúcí

MujOptik, s. r. o., Spolková 298/12, 602 00 Brno, Česká republika.

IČ: 29279658, predajcu nieje platcom DPH.

Číslo účtu: 1103128001/1111 (Unicreditbank)

Číslo účtu IBAN: SK7311110000001103128001

BIC: UNCRSKBX

Ďalšie informácie a kontakty nájdete tu.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (jednotlivec - nepodnikateľ) a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Dodaváteľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúcí) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Nakupuje výrobky alebo užívá služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmyto výrobkami alebo službami.

Kupujúcí, ktorý nie je spotrebiteľ je väčšinou podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmyto výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom potvrdenia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho (objednávka je len návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy). Od momentu prijjatia a potvdenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčásťou tejto smlouvy.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na cenníku telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Dodánie tovaru

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby Slovenskej pošty - EMS. Doručujeme aj do Českej republiky a do ďalších krajín EÚ.

Osobný odber tovaru je možný na adrese Chorvátska 1, Bratislava, pobočka spoločnosti Uloženka.cz v uvedenej provoznej dobe, zvyčajne pondelok - piatok 11-19h. Tu je možno iba prevziat objednávku, popř. zaplatit, ak nebol tovar hrazedný vopred. Nieje možné napríklad zkúšat okuliare, alebo to konzultovat vhodnost zakúpeného tovaru. Pokiel zákazník zvolí osobný odber, bude informovaný o tom, že je tovar pripravený k vyzvednutí formou SMS zprávy a emailu, ktorý zadal pri objednávka na MojOptik.sk. Zákazník má 7 pracovných dní na vyzvednutie objednávky.

Doba dodania

Tovar, ktorý je skladom, expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky v prípade dobierky. Pri úhrade na účet Predávajúceho je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na účet.

Tovar, ktorý nie je skladom expedujeme v závislosti na podmienkach dodávateľa tohto tovaru (je uvedené u jednotlivého výrobku), tovar dodáme spravidla do jedného týždňa.

Vyššie uvedené doby sa vzťahujú na pracovné dni. Doručenie zásielky je závislé na zásielkových podmienkach konkrétneho doručovateľa.

Náklady na balné a prepravu tovaru

Náklady na balné a prepravu závisia na voľbe doručovateľa a na zvolenom spôsobe platby (predom na účet alebo na dobierku):

  • Slovenská pošta - pri platbe prevodom na účet predávajúceho - 2,20 €,
  • Slovenská pošta - platba pri prevzatí (dobierka) - 4,50 €,
  • Osobný odber - Chorvátska 1, Bratislava, pobočka spoločnosti Uloženka.cz - pri platbe prevodom na účet predávajúceho - 2,20 €,
  • Osobný odber - Chorvátska 1, Bratislava, pobočka spoločnosti Uloženka.cz - pri platbe v hotovosti - 3,00 €,
  • Príplatok za hmotnosť: zásielky obsahujúce 120 ml alebo 360 ml roztok na kontaktné šošovky podliehajú príplatku 1,20 € pri všetkých varianách platby a doručenia. Príplatok za hmotnosť sa započítava len jedenkrát.

V prípade objednávky nad stanovenú hranicu hradí náklady na balné a na doručeníie MojOptik.sk.

V prípade, že dôjde k vráteniu odoslanej zásielky (neprevzatie zásielky zákazníkom) a zákazník požiada o jeho opätovné zaslanie, bude účtovaný paušálny poplatok vo výške 5 €.

Ceny a zľavy

Na webe sú uvádzané celkové konečné ceny pre spotrebiteľa, ku ktorým sa pripočítajú len náklady na balné a dopravu tovaru uvedené v predchádzajúcom bode. Ceny sú vyhlásené na dobu neurčitú, okrem cien tovaru v Akčnej ponuke, kde je uvedený datum, kedy akčná cena končí. Viac sa o zľavách dozviete na stránke Systém zliav.

Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti a potrebné údaje, je predávajúci oprávnený odmietnuť alebo vrátiť kupujúcemu na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej marné uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.

Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho), a to prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Zákazník (fyzická osoba, teda nie "nákup na IČ") má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia zásielky. Podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru bez akejkoľvek sankcie. V tejto lehote musí kupující spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spojuje prejav vôle, smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Vrátený tovar nesmie byť porušený či znehodnotený (otvorenie obalu kontaktních šošoviek apod.). Pokiaľ spotrebiteľ poruší originálny obal dodaného výrobku, u ktorého nie je možné predpokladať, že by ho bolo možné následkom toho z hygienických či bezpečnostných dôvodov eště použiť, nie je možné kupujúcemu vrátit plnú ceku zboží.

Kupujúce bere na vedomie, že pokial zboží vrátené kupujúcim bude poškodené, opotrebené alebo čiastočně spotrebované, vzniká prodávajúcemu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávajúci oprávnený jednostranne uplatniť oproti nároku kupujúceho vrácenie kúpněj ceny.

Odstúpenie od zmluvy oznámi zákazník predávajúcemu spolu s variabilným symbolom faktúry a bezodkladne pošle nepoškodený tovar späť predajcovi. Predajca vráti zákazníkovi zaplatenú cenu tovaru zníženú o náklady vynaložené na vrátenie tovaru, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, pri kúpe tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho spotrebiteľa - napr. teda pri kúpe dioptrických slnečných okuliarov upravených podľa individuálnych požiadaviek. V prípade odstoúpenia od zmlouvy pri kúpi dioptrických slnečných okuliarí má zákazník právo na vrácene peňazí iba za nepoškozený rámik, nie za dioptrické skla.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže objednávku zrušiť, resp. stornovať bez uvedenia dôvodu ešte pred jej expedíciou, a to telefonicky na čísle +420 776 605 315 alebo e-mailom na adrese objednavky@mojoptik.sk.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Kupující zvolil formu úhrady "prevodom na účet predávajúceho" a najneskôr 5. pracovný deň následujúci po prijatí objednávky nebola pripísaná úhrada na účet Predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, alebo pokial je doba dodania dlhšia ako 4 týždne. Pokiaľ bude objednávka zrušená ze strany Predávajúceho (napr. z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru), bude Kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailovou správou, na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke, prípadne telefonicky, na čísle, ktoré uviedol vo svojej objednávke. V tomto prípade bude nasledovať dohoda medzi zmluvnými stranami ohľadne ďalšieho postupu (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky apod.).

Pokiaľ si kupujúcí neodoberie objednaný tovar bez predchádzajúceho zrušenia objednávky (akceptované predajcom), nesie k svojej tiaži vzniknuté náklady s objednaním a doručením tohto tovaru (predovšetkým náklady na dopravné a skladné). Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa tovar neprevziať z dôvodu rozporu s kupnou zmluvou.

Záruka

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kupnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kupnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kupnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. V prípade, že nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa..

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je záručná doba (plynúca od dňa prevzatia tovaru kupujúcim) u spotrebného tovaru 24 mesiacov (týká sa predovšetkým slnečných okuliaroví). Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty (týká sa hlavne kontaktných šošoviek a doplnkového sortimentu).

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začíná bežať nová záruka.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

  • pokiaľ ide o vadu odstraniteľnú, právo na bezplatné, riadné a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadné súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. V prípade, že nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • pokiaľ ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, prislúchajú spotrebiteľovi rovnaké práva, pokiaľ ide o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby, brániace jeho riadne užívanie.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kupnej ceny alebo odstúpenie od kupnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru zpôsobené jeho obvyklým užívaním.

Reklamácia

Pokiaľ dodaný tovar pri dodaní alebo v záručnej lehote vykazuje vady iné, než to zodpovedá obvyklému používaniu alebo opotrebovaniu, má zákazník právo uplatniť reklamáciu. Odporúčame zákazníkom, aby z dôvodov lepšej dokázateľnosti reklamáciu uplatnili písomne (napr. e-mailom) a uviedli vedľa výstižného opisu chyby a tovaru, ktorého sa vada týka, tiež variabilný symbol dodávky.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 12. 3. 2010 a môžu byť Predávajúcim bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
Odoslaním objednávky vyjadruje budúcí kupujúcí súhlas s týmito podmienkami.